قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

مقررات آموزشی و انضباطی:

 1.  کلیه درخواستهای هنرجو (آموزشی، مالی، انصراف، عدم رضایت از امکانات موسسه، نحوه تدریس اساتید و .....) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نام تحویل گردد و به درخواستهای شفاهی، حضوری و تلفنی و ....... ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. خدمات موسسه تنها برای ارائه به داوطلب ثبت نام شده بوده و تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به شخص دیگری نمی باشد.(مگر با موافقت مدیر موسسه).
 3.  در صورت نیاز به جلسات فوق العاده، تعیین روز و ساعت کلاس بر عهده موسسه است و هنرجو حق هیچ گونه اعتراضی در این زمینه نخواهد داشت.
 4.  در صورتی که به هر دلیل موسسه ادامه همکاری با استادی را صلاح نداند و یا استاد دوره، امکان ادامه همکاری با موسسه را نداشته باشد، موسسه مکلف است برابر با قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فردی با صلاحیت را جایگزین نماید و هنرجو حق هرگونه اعتراض و انصراف به دلیل عوض شدن استاد پس از شروع دوره را نخواهد داشت.
 5. در صورت تاخیر هنرجو در ورود به کلاس ها، موسسه هیچگونه مسولیتی در قبال عدم اجازه اساتید نسبت به حضور وی در کلاس های مربوطه را نخواهد داشت.
 6. در صورت غیبت هنرجو بیش از سه جلسه، علاوه بر محرومیت از امتحانات پایان دوره ، از ادامه حضور وی در کلاس درس مربوطه ممانعت به عمل خواهد آمد و هنرجو در صورت علاقه مندی به ادامه تحصیل موظف به تکرار دوره مربوطه و پرداخت مجدد شهریه می باشد.
 7. هنرجو موظف است در کلیه آزمون هایی که از طرف موسسه برگزار خواهد شد شرکت نموده و نمرات لازم را برابر قوانین موسسه کسب نماید. 

تبصره: موسسه هیچگونه تعهدی نسبت به برگزاری آزمون مجدد برای غائبین نخواهد داشت و در صورتی که هنرجو در آزمون های پایان دوره غیبت نماید، موسسه هیچگونه تعهدی جهت صدور گواهینامه برای وی نخواهد داشت.

 1.  موسسه این اختیار را دارد تا در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب هنرجویان نسبت به مفاد و شرایط مندرج در این تعهد نامه ( از قبیل انضباطی، اخلاقی، مالی و ......)، کمیته ای را تحت عنوان کمیته انضباطی تشکیل داده و نسبت به هنرجوی خاطی اتخاذ تصمیم نماید.

شرایط مربوط به انصراف و استرداد شهریه مصوبه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی:

 1.  چنانچه هنرجو پس از ثبت نام قطعی و حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره، از شرکت در دوره مربوطه منصرف شود، شهریه مربوطه حداکثر تا دو هفته پس از اعلام انصراف تماما به هنرجو مسترد خواهد گشت.
 2.  چنانچه هنرجو پس از ثبت نام قطعی و کمتر از یک هفته به شروع دوره، از شرکت در دوره منصرف گردد، موسسه پس از کسر 50درصد کل شهریه (50درصد از کل مبلغ درج شده در قرارداد) مابقی را حداکثر ظرف مدت دو هفته به هنرجو مسترد می نماید.
 3. در صورتی که هنرجو پس از شروع دوره، اعلام انصراف کند تنها 30 درصد از شهریه جلسات باقی مانده به وی مسترد خواهد شد مشروط به آنکه تعداد جسات باقیمانده، کمتر از یک سوم طول دوره نباشد.

تبصره: در کلاس های کمتر از 10 نفر، در صورتیکه هنرجو بعد از شروع دوره اعلام انصراف کند هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

 1. در هر شرایطی (اعم از ماموریت اداری، مشمولی نظام وظیفه، مسافرت به خارج، بیماری، عدم رضایت از استاد و یا سایر موارد پیش بینی نشده) اگر به هنگام اعلام انصراف بیش از یک سوم دوره آموزشی سپری شده باشد، هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.
 2.  عدم شرکت در کلاسها پس از ثبت نام و شروع دوره، هیچ گونه حقی را جهت انصراف و استرداد شهریه برای هنرجویان ایجاد نخواهد کرد و صرف عدم شرکت در کلاس، نافی تعهدات مالی ایشان نخواهد بود.
موسسه هنرگسترحیایی-شعبه میرداماد